Onze cookies voor jouw thuis.

Deze site maakt gebruik van website- Tracking van derden om hun diensten aan te bieden, deze continu te verbeteren en om advertenties weer te geven die aansluiten bij de interesses van de gebruikers.

Ik ga akkoord en kan mijn toestemming op elk moment met ingang voor de toekomst intrekken of wijzigen.

Gegevensbescherming

De verantwoorde omgang met de persoonsgegevens van alle bezoekers en gebruikers is van bijzonder belang voor meubelo.nl (aangeboden door moebel.de Einrichten & Wohnen GmbH, Gertrudenstraße 3, 20095 Hamburg, Duitsland, hierna "meubelo.nl"). Alle wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming wordt door meubelo.nl strikt nageleefd. Tot deze wetten inzake gegevensbescherming behoren in het bijzonder de Duitse Telemediawet (Telemediengesetz, TMG), de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG/DSGVO), de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Duitse Telecommunicatiewet (Telekommunikationsgesetzes, §§ 85 e.v. TKG) en de wettelijke vereisten op EU-niveau. De volgende gegevensbeschermingsverklaring geeft informatie over de manier waarop de bescherming en veiligheid van alle persoonsgegevens bij meubelo.nl wordt gewaarborgd in overeenstemming met de huidige geldende wettelijke bepalingen.

1. Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens

meubelo.nl verzamelt en bewaart de persoonsgegevens die meubelo.nl van gebruikers ontvangt. Bij de registratie voor onze diensten, bijv. aanmelding voor de nieuwsbrief of het verlanglijstje, worden o.a. naam, e-mailadres en wachtwoord verzameld en opgeslagen. Naast de informatie noodzakelijk voor registratie staat het de gebruikers vrij om, indien mogelijk en aangeboden, aanvullende informatie te verstrekken. Na vrijwillige, schriftelijke toestemming van de gebruiker heeft moebel.de Einrichten & Wohnen GmbH het recht om persoonsgegevens, profielgegevens en demografische gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • opname in een lijst van deelnemers,

 • het verzenden van informatie over meubelo.nl,

 • het personaliseren en optimaal afstemmen van de dienst van meubelo.nl op de interesses en voorkeuren van de gebruiker,

 • reclame voor meubelo.nl of

 • markt-, opinie- en sociaal onderzoek

2. Besteprijsgarantie

Verwerkte persoonlijke gegevens

Voor het gebruik van de beste prijsgarantie verzamelt meubelo.nl uitsluitend gegevens rechtstreeks van u. Het gaat daarbij doorgaans om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Betaalde prijs van uw gekochte product

 • Factuur van uw gekochte product

 • Bewijs van een andere aanbieding voor hetzelfde product

 • Uw uitleg over de omstandigheden van de aankoop van het product en de andere aanbieding

 • Datum waarop u gebruik heeft gemaakt van de beste prijsgarantie

 • Indien van toepassing, een identiteitsbewijs (bijv. identiteitskaart, paspoort of rijbewijs)

 • Indien van toepassing, uw communicatie met onze klantenservice in verband met de beste prijsgarantie

 • Uw betalingsgegevens: Rekeninghouder en IBAN of PayPal-adres

Rechtsgrondslagen en doeleinden

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de handhaving van de beste prijsgarantie door meubelo.nl (dit omvat in het bijzonder het onderzoek van de aanvraag, de controle van uw identiteit, de controle of de beste prijsgarantie slechts eenmaal per zes maanden is geclaimd en de uitvoering van terugbetalingen) is de nakoming van de overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 zin 1 lit. b GDPR. Daarnaast kan meubelo.nl uw persoonsgegevens verwerken om de rechten van meubelo.nl te beschermen. De rechtsgrondslag hiervoor zijn de legitieme belangen van meubelo.nl op grond van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR. meubelo.nl heeft een legitiem belang bij het doen gelden, uitoefenen en/of verdedigen van juridische claims. Daarnaast verwerkt meubelo.nl uw persoonsgegevens om te voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op meubelo.nl (bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingwettelijke vereisten). De rechtsgrondslag hiervoor zijn wettelijke verplichtingen op grond van art. 6 para. 1 zin 1 lit. c GDPR of de legitieme belangen van meubelo.nl op grond van art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR. meubelo.nl heeft een legitiem belang bij het voldoen aan rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, gerechtelijke bevelen of overheidsvoorschriften of bij het indienen van aanvragen bij dergelijke overheidsinstanties. Tot slot kan meubelo.nl uw persoonsgegevens verwerken in het kader van bedrijfsreorganisaties en bedrijfstransacties (met inbegrip van de verkoop van alle of een deel van de activa en/of activiteiten van meubelo.nl). De rechtsgrondslag hiervoor zijn de legitieme belangen van meubelo.nl op grond van art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR. meubelo.nl heeft een legitiem belang bij de planning en implementatie van veranderingen binnen het bedrijf. Met betrekking tot bedrijfstransacties heeft meubelo.nl een legitiem belang bij het bekendmaken van informatie over bedrijfsactiviteiten aan potentiële kopers of overnemers en hun externe adviseurs.""

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (of anderszins verwerkt). Deze bewaartermijn kan worden overschreden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen (bijv. van belastingwetgeving tot 10 jaar) of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Identificatiedocumenten worden onmiddellijk na identificatie verwijderd.

Gegevensontvangers

meubelo.nl geeft uw persoonsgegevens door aan verwerkers om de IT-infrastructuur voor de uitvoering van de beste prijsgarantie te leveren. Daarnaast kan meubelo.nl uw persoonsgegevens delen met andere meubelo.nl groepsmaatschappijen en andere derden, zoals banken en betalingsdienstaanbieders, overheidsinstanties, rechtbanken, externe adviseurs (advocaten en accountants), potentiële kopers of kopers van meubelo.nl

3. Gebruik van e-mailadres en openbaarmaking van persoonsgegevens

E-mailadres

meubelo.nl gebruikt het e-mailadres van de gebruikers om hen een nieuwsbrief te sturen of om de gebruiker te informeren over nieuws en actuele informatie over de moebel.de-dienst. Als wij in de nieuwsbrief reclame van onze partners of winacties plaatsen, worden de e-mailadressen van de gebruikers niet aan deze bedrijven doorgegeven, met uitzondering van de gevallen waarin vooraf uitdrukkelijk de toestemming van de gebruiker is verkregen. Bovendien heeft moebel.de Einrichten & Wohnen GmbH het recht om, met toestemming van de gebruiker, persoonsgegevens aan samenwerkingspartners door te geven met het oog op reclame, marktonderzoek, informatie over producten en diensten, het verstrekken van aanbiedingen voor het sluiten van overeenkomsten voor goederen en diensten en verdere informatie die optimaal op de interesses van de gebruiker is afgestemd door middel van een nieuwsbrief.

Herroepingsrecht

U hebt de mogelijkheid om uw abonnement op de nieuwsbrief op elk moment op te zeggen. Hetzij eenvoudig met behulp van de link, die zich in het onderste gedeelte van iedere nieuwsbrief bevindt, hetzij per e-mail aan [email protected] of per post aan ons kantoor:

moebel.de Einrichten & Wohnen GmbH Gertrudenstr. 3 20095 Hamburg

Openbaarmaking van persoonsgegevens

Zonder toestemming van de gebruikers of zonder wettelijke grondslag geeft meubelo.nl geen persoonsgegevens door aan derden, in het bijzonder worden gegevens niet verkocht, verhuurd of uitgewisseld zonder toestemming. meubelo.nl stelt echter wel persoonlijke gegevens ter beschikking aan derden indien dit noodzakelijk is om de volgende redenen:

 • om de gebruiksvoorwaarden van meubelo.nl af te dwingen of te beschermen

 • om de veiligheid van het publiek en de gebruikers van de Dienst te beschermen

 • om aan specifieke verzoeken van gebruikers te voldoen

Voor de dienst van het aanbevelen van producten worden e-mailadressen, namen en berichtteksten alleen verzameld en verwerkt met het oog op het verzenden van de aanbevelingse-mail. Deze gegevens worden gewist nadat de dienst is uitgevoerd.

In het kader van een aanvraag om een prijsopgave voor de planning van keukens geschiedt de verstrekking van persoonsgegevens aan derden en de toestemming om telefonisch of per e-mail contact op te nemen uitsluitend met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers; intrekking van toestemming is te allen tijde mogelijk. Persoonsgegevens van de gebruikers worden voor dit doel door meubelo.nl opgeslagen en doorgegeven aan de volgende partners:

KitchenAdvisor

De overdracht van gegevens door meubelo.nl aan KitchenAdvisor GmbH (Am Sandtorkai 71-72, 20457 Hamburg, Duitsland) is uitsluitend bedoeld voor het leggen van contact voor de planning van een keuken. De persoonsgegevens die worden ingevuld via het online formulier op deze website in het kader van een productaanvraag worden verzameld door meubelo.nl en verder verwerkt door KitchenAdvisor. KitchenAdvisor zal een eerste telefonisch gesprek voeren, dat als basis zal dienen voor het opstellen van een gedetailleerd keukenplan. Alleen met uw uitdrukkelijke mondelinge of schriftelijke toestemming worden uw gegevens gedeeld met drie partijen (in het bijzonder de keukenstudio's die samenwerken met KitchenAdvisor). Voor meer details over uw rechten, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van KitchenAdvisor op https://www.kitchenadvisor.de/datenschutz/.

4. Analyse, tracking & logs

Wij willen u erop wijzen dat op onze website cookies van meubelo.nl en derde aanbieders worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, kunnen deze worden gelezen en kan het bezoek dienovereenkomstig worden geoptimaliseerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die alleen voor de duur van uw bezoek worden ingesteld en verdwijnen wanneer u de browser sluit, en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende langere tijd op de computer blijven staan. Tijdelijke cookies worden doorgaans maximaal 30 dagen bewaard en permanente cookies maximaal één jaar.

In de gebruikte cookies wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen, alleen geanonimiseerde gebruikers- en sessie-ID's, alsmede technische informatie die nodig is voor de werking van de website.

Cookies van derden worden door ons gebruikt om onze gebruikers te analyseren, te optimaliseren en te retargeten. Deze cookies gebruiken alleen niet-persoonlijke gegevens. IP-adressen worden geanonimiseerd.

U kunt het gebruik van cookies van derden in uw browser geheel deactiveren of bij de hier vermelde dienstverleners online deactiveren (opt-out).

Browserinstellingen voor cookies

IE: https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/aside/glos0126d795/14.0/mac/11.0

Opt-Out

Via de volgende link naar dit portaal kunt u de activeringsstatus van tools van verschillende aanbieders bekijken en kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen of analyseren van uw gegevens door middel van deze tools: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

Sales tracking meubelo.nl:

Onze website maakt gebruik van sales tracking-technologie op pagina's voor het afronden van partnerbestellingen. Hiermee worden de prestaties gemeten van producten die door onze partners worden geleverd. Met behulp van sales tracking kan meubelo.nl de prestaties van door partners geleverde producten nauwkeuriger evalueren en de kwaliteit en relevantie verbeteren van de producten die u op meubelo.nl ziet. meubelo.nl sales tracking maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën die eerder anoniem bij u werden opgeslagen bij uw bezoek aan meubelo.nl. De in dit kader gegenereerde gegevens worden door meubelo.nl analyse overgebracht naar een server in de Europese Unie en daar opgeslagen of verwerkt. Cookies blijven normaal gesproken maximaal 90 dagen actief op uw computer. Als u onze website bezoekt en tijdens deze periode producten koopt, zal meubelo.nl ervan op de hoogte worden gebracht dat u de aangeboden producten hebt gekocht, maar zonder enige persoonlijke verwijzing naar u.

U hebt echter de mogelijkheid om deze functie uit te schakelen door op de volgende link te klikken: https://www.meubelo.nl/opt-out/sales.

User Centrics:

U kunt uw User Centrics instellingen aanpassen onder de respectievelijke punten hierboven

4. Opzeggingsrecht en recht op informatie

 1. U hebt de mogelijkheid om uw abonnement op de nieuwsbrief op elk op te zeggen. Hetzij eenvoudig met behulp van de link, die zich bevindt in het onderste gedeelte van elk van onze nieuwsbrief mailings, per e-mail naar [email protected] of per post naar ons kantoor: moebel.de Einrichten & Wohnen GmbH Gertrudenstr. 3 20095 Hamburg.

 2. Op verzoek zullen wij u graag informatie verstrekken over de vraag of en welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen en, zo ja, waar deze gegevens vandaan komen en wat het doel van de opslag van deze gegevens is. U hebt ook het recht om bestaande gegevens volledig te laten wissen of te laten corrigeren.

 3. Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of uw deelstaat, of met de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor ons.

5. Wijzigingen in het privacybeleid

Het is mogelijk dat meubelo.nl dit privacybeleid wijzigt. Gebruikers van meubelo.nl dienen deze website van tijd tot tijd te bezoeken om het huidige privacybeleid te bekijken. meubelo.nl zal haar gebruikers ook op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen, hetzij via e-mail, hetzij door het plaatsen van een kennisgeving op meubelo.nl. Een gebruiker zal gebonden zijn aan eventuele wijzigingen in het privacybeleid bij het gebruik van meubelo.nl nadat deze wijzigingen zijn geplaatst.

6. Functionaris voor gegevensbescherming en verantwoordelijke organen

Als u vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: [email protected].

Voor vragen of klachten kunt u terecht bij de commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Hamburg of in Nederland. Informatie en contactgegevens zijn te vinden op de volgende URL’s: http://www.datenschutz-hamburg.de of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Hamburg: Ludwig-Erhard-Str. 22, 7e verdieping, 20459 Hamburg, [email protected].

Commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Nederland (Autoriteit Persoonsgegevens): Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, [email protected].

Hamburg, 03.01.2021